Thursday, December 17, 2009

AKTIVITI 13 : TUGASAN 4 : MINI KT

Tajuk : Grafik dan Video Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di dalam Kelas.

Ini di antara kerangka yang akan kami gunakan dalam kajian mini KT.

.:::::.Teoritikal kajian.:::::.

Teori Vygotsky

Lev Vygotsky (1896 - 1934)mencadangkan bahawa:

Interaksi sosial dan budaya mempunyai kesan yang dramatik ke atas perkembangan kognitif

Proses kognitif (bahasa, pemikiran dan penaakulan) berkembang melalui interaksi sosial

Pembelajaran dibantu oleh interaksi sosial antara kanak-kanak dengan “orang yang lebih tahu: ch: guru, ibubapa, jurulatih, rakan sebaya pakar dll)

Perbezaan antara Teori Piaget dan Vygotsky

@Piaget hanya menumpu kepada kanak-kanak sebagai individu dan gagal mempertimbangkan pengaruh setting sosial kepada perkembangan kognitif kanak-kanak

@Bagi Vygotsky, cara orang dewasa menggunakan bahasa dan “gestures” serta pengalaman kanak-kanak melalui interaksi sosial mempunyai pengaruh yang kuat ke atas perkembangan kognitifnya.

Bagaimana di aplikasikan dalam mini KT

  • Menggunakan faktor transmisi sosial iaitu belajar daripada orang lain. Kami mengaplikasikannya di dalam mini kajian tindakan kami dengan menggunakan grafik atau gambar kepada pelajar berkenaan sesuatu matapelajaran (Bahasa Melayu, matematik dan Kemahiran Hidup) supaya mereka dapat melihat sesuatu situasi agar mereka dapat belajar melalui orang lain.
  • Membuat pelajar belajar melalui penerokaan, menguji dan memerhati dan akhirnya menyusun maklumat. Pelajar akan melihat dan meneroka grafik atau gambar yang ditunjukkan oleh guru, menguji serta memerhatikannya untuk lebih memahami apa yang diajarkan oleh guru.
  • Mengaplikasikan adaptasi dan equilibrasi. Adaptasi diaplikasikan dengan pelajar menggunakan pengetahuan sedia ada atau melalui grafik atau gambar tersebut, pelajar dapat memahami sesuatu fenomena/ situasi/matapelajaran tersebut. Kemudian mereka dikehendaki mengubahsuai dan memperkembangkan lagi pemikiran atau pengetahuan mereka supaya mereka dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sebenar.(equilibrasi)
.:::::.Operational kajian.:::::.


Definisi grafik

  • Grafik ialah kombinasi lambang-lambang, gambar-gambar, simbol, huruf,angka,perkataan,lukisan, lakaran yang dijadikan satu media untuk memberikan konsep dan idea daripada pengirim kepada sasarannya dalam proses penyampaian maklumat.
  • Grafik ialah bahan yang dilukis sebagai karangan visual. Ia dapat memberikan satu atau lebih keterangan visual. Perkataan grafik berasal daripada perkataan "graphikos" yang bererti lukisan. Graphier pula ialah perbuatan dan ertinya menulis dengan perkataan.

Kepentingan Grafik Dalam Pendidikan

  • Grafik penting untuk menyediakan bahan-bahan pandangan (visual) yang sangat penting untuk menyampaikan sesuatu mesej dengan jelas.

Ciri-ciri Grafik Yang Berkesan

  • Mudah dan jelas di baca dan difahami.
  • Mesej dapat ditafsir tanpa terlalu bersusah payah.
  • Mendorong interaksi yang aktif antara pelajar, guru dan maksud yang terdapat di dalam visual.
  • Membantu menfokuskan perhatian kepada maksud yang terdapat di dalam visual.

AKTIVITI 12 : PEMURNIAN

Setelah di murnikan, kami telah menukar tajuk daripada "PENGGUNAAN GRAFIK DAN VIDEO DAN SUBJEK BAHASA MELAYU, MATEMATIK DAN KEMAHIRAN HIDUP" kepada "GRAFIK DAN VIDEO DALAM PROSES PnP DI DALAM KELAS"

Tajuk :

“Grafik Dan Video Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Di Dalam bilik Darjah.”

.:: PERMASALAHAN KAJIAN ::.

Cara pengajaran Bahasa Melayu, Matematik dan Kemahiran Hidup yang konvensional agak membosankan pelajar. Kebiasaannya guru memperbetulkan kesalahan yang dibuat oleh pelajar di dalam buku kerja dan hanya pelajar pelajar tersebut sahaja yang mengetahui kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, dengan menggunakan grafik dan video menjadikan pengajaran lebih menarik dan merangsang deria penglihatan, pendengaran serta minda pelajar. Pembelajaran lebih bersifat perbincangan dan disertakan dengan grafik-grafik menarik supaya pelajar tidak mudah bosan.

.:: MATLAMAT ::.

Meningkatkan kefahaman pelajar dalam matapelajaran Bahasa Melayu, Matematik dan Kemahiran Hidup.

.:: OBJEKTIF KAJIAN ::.

Menilai penglibatan secara aktif di dalam kelas semasa matapelajaran Bahasa Melayu, Matematik dan Kemnahiran Hidup

Menilai pencapaian akademik pelajar meningkat dalam matapelajaran Bahasa Melayu, Matematik dan Kemahiran Hidup

.:: PERSOALAN KAJIAN ::.

Adakah pembelajaran menggunakan grafik dan video dapat meningkatkan penglibatan pelajar?

Adakah pembelajaran menggunakan grafik dan video dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar?

.:: SAMPEL KAJIAN ::.

Pelajar dalam kelas matematik, bahasa melayu dan kemahiran hidup

.:: SETTING KAJIAN ::.

Di dalam bilik darjah

AKTIVITI 11 : ULASAN JURNAL

Check out this SlideShare Presentation: